บริการที่ปรึกษา (Consulting)

 

ทางบริษัท ฯ สามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ภาครัฐบาล , รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านงานระบบเพื่อนำเข้ามาประยุกต์ ใช้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานตลอดจน เพิ่มศักยภาพ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.