งานเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์และระบบ น้ำประปา

 

คือผู้เชี่ยวขาญ ในการผลิตน้าสะอาด ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน โดยเฉพาะ อุลตร้าฟิวเตรชั่น(Ultra Filtration And the Separate System Technology) สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งที่ใช้ได้ในบ้านเรือน จนถึง ในภาคอุตสาหกรรม ใช้ได้กับน้าผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้า ล้าธาร เป็นต้น รวมถึง น้าบ่อ น้าบาดาล น้าประปา น้าที่ผ่านการบ้าบัดเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ จุดประสงค์หลักในการใช้งาน คือ ปรับปรุงคุณภาพน้าให้ดีขึ้น ด้วยการ ก้าจัดความขุ่น เชื้อโรค ลด สี และ SDI สารไตรฮาโลมีเทน(สารก่อมะเร็ง) ดูแลรักษา ใช้งานง่าย ประหยัด ทนทาน ใช้พื้นที่ พลังงานและสารเคมี น้อย ด้วยเทคโนโลยี อุลตร้าฟิวเตรชั่น จากเนเธอร์แลนด์

กลุ่มบริษัทของเราดำเนินธุรกิจใน 4 ประเภทหลักคือ

  1. เทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง
  2. พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม
  3. ระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม และเครื่องมือวัดและควบคุม
  4. ซอฟแวร์ และการออกแบบจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Copyright © 2011 M & M Solution Co.,Ltd. All Rights Recerved.